Coronavirus Information på dansk / Information in English

Bylaws (in Danish) – University of Copenhagen

NeuroCluster > About > Bylaws

Vedtægter for NeuroClusteret

Kapitel 1 : Indledende bestemmelser

 • NeuroClusteret har til formål
  at fremme forskning på højt niveau indenfor det neurovidenskabelige fagområde, særligt ved at støtte samarbejdet mellem forskellige forskergrupper indenfor alle grene af neuroforskningen.
 • at fremme uddannelsesniveauet indenfor det neurovidenskabelige fagområde.

NeuroClusteret er tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet ved Københavns Universitet efter regler, der fastsættes af Universitetet og de statslige myndigheder.

Kapitel 2 : Medlemskab

 1. Som medlemmer af NeuroClusteret kan optages neuroforskere på lektor- eller professorniveau, der
   
   a. driver neurovidenskabelig forskning, og
   
   b. er tilknyttet det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.
  2.Optagelse af nye medlemmer sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og træder i kraft når bestyrelsen foreløbigt har godkendt optagelsen.
 2. Optagelsen skal endelig godkendes på førstkommende generalforsamling som led i formandens beretning.
 3. En person, der af bestyrelsen nægtes optagelse som medlem, kan indbringe sagen for generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan derefter vælge at stadfæste bestyrelsens beslutning eller at godkende optagelsen på trods af bestyrelsens indstilling.

Kapitel 3 : Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er NeuroClusterets øverste myndighed.
 2. Indkaldelse til ordinær samt ekstraordinær generalforsamling sker ved meddelelse på NeuroClusterets hjemmeside, samt ved fremsendelse af e-mail til clusterets medlemmer.
 3. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, så vidt muligt i januar måned.
 4. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling sker efter formandens eller den øvrige bestyrelses beslutning, eller ved indgivelse til bestyrelsen af en begæring, der er underskrevet af mindst ¼ af medlemmerne. Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, sker straks herefter på bestyrelsens foranledning ved e-mail eller ordinær post til clusterets medlemmer samt annoncering på clusterets hjemmeside.
 5. Generalforsamling afholdes tidligst tre uger og senest seks uger efter indkaldelsens offentliggørelse.
 6. Efter afholdelsen af en generalforsamling skal der gå mindst tre uger før en ny generalforsamling kan afholdes.
 7. Det reviderede årsregnskab, NeuroClusterets gældende vedtægter, sidste ordinære generalforsamlingsprotokollat samt evt. mellemkommende ekstraordinære generalforsamlingsprotokollater fremsendes via e-mail til NeuroClusterets medlemmer senest en uge før den ordinære generalforsamling.
 8. Stemmeberettiget er enhver, der senest to uger før generalforsamlingen har erhvervet bestyrelsens godkendelse af medlemsskab af NeuroClusteret.
 9. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved indgivelse af skriftlig fuldmagt til bestyrelsen, med mindre andet er specificeret i vedtægterne.
 10. Opstilling af kandidater til valg af bestyrelsen sker skriftligt (evt. via e-mail) til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Kun stemmeberettigede medlemmer kan foreslå kandidater til bestyrelsen.
 11. Bestyrelsen skal senest en uge før generalforsamlingen via e-mail fremsende alfabetisk liste over de opstillede kandidater med angivelse af tilknytning.
 12. På en generalforsamling kan beslutning kun træffes om de på dagsordenen optagne punkter.
 13. Forslag fra medlemmerne skal for at komme til afstemning være indgivet til bestyrelsen to uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal være ledsaget af en motivering. Bestyrelsen skal senest en uge efter modtagelsen af forslagene fremsende dem til NeuroClusterets medlemmer.
 14. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
   1. Valg af dirigent.
   2. Valg af stemmetællere
   3. Valg af referent
   4. Formandens aflæggelse af årsberetning til godkendelse.
    Beretningen skal mindst indeholde følgende punkter:
    a. NeuroClusterets forskningsaktivitet i det forløbne år,
    b. NeuroClusterets undervisningsaktivitetet i det forløbne år
    c. øvrige aktiviteter i det forløbne år,
    d. optagelse af nye medlemmer.
   5. Fremlæggelse af NeuroClusterets årsregnskab
   6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
   7. Valg af revisorer
   8. Forslag fra medlemmerne.
   9. Eventuelt.
 15. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er specificeret i vedtægterne. Undtaget herfra er beslutninger vedrørende ændring af vedtægterne eller eksklusion, der træffes ved kvalificeret flertal som fastsat i Kapitel 8, paragraf 3 og 4.
 16. Valg af bestyrelsen sker skriftligt. Afstemning vedrørende alle andre spørgsmål sker ved håndsoprækning, medmindre en stemmeberettiget kræver skriftlig afstemning.
 17. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer har enhver stemmeberettiget højst lige så mange stemmer som antallet af medlemmer, der vælges. Der kan kun afgives een stemme på hver kandidat.
 18. Afgående formand og bestyrelse kan ikke deltage i eventuel afstemning om formandens beretning.
 19. En kandidat til en post som bestyrelsesmedlem, der ikke er til stede på generalforsamlingen, er valgbar, såfremt skriftlig fuldmagt foreligger.

Kapitel 4 : Bestyrelsen

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen repræsenterer NeuroClusteret i alle forhold. Bestyrelsen består af en formand og syv menige medlemmer (en næstformand, en sekretær, en kasserer og fire øvrige medlemmer). Mindst seks af bestyrelsesmedlemmerne skal være medlemmer af NeuroClusteret.
 2. Det skal tilstræbes, at bestyrelsens sammensætning fagligt afspejler sammensætningen af NeuroClusteret.
 3. Valg til alle bestyrelsesposter inklusive formandsposten gælder for højst 2 år ad gangen. Formanden og 3 menige medlemmer vælges i lige år og 4 øvrige medlemmer i ulige år. Et bestyrelsesmedlem kan højst sidde i seks år i alt, og ingen person kan være medlem af bestyrelsen i mere end fire år i træk.
   
  Vedr. valg af første bestyrelse: Der vælges 8 medlemmer inklusive formanden i 2005. Fire medlemmer træder ud i 2006, efter et år. Hvilke fire afgøres ved lodtrækning umiddelbart efter valget. Dette særtilfælde omtales normalt ikke i vedtægterne.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og giver derefter via e-mail NeuroClusterets medlemmer meddelelse om den indbyrdes arbejdsfordeling.
 5. Bestyrelsen fører protokol over sit arbejde.
 6. Bestyrelsen sørger for, at det på generalforsamlingen optagne protokollat fremsendes via e-mail til NeuroClusterets medlemmer senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse.
 7. Ved stemmelighed ved en afstemning i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
 8. Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg med deltagelse af medlemmer, der ikke sidder i bestyrelsen. I et udvalg under NeuroClusteret skal der dog sidde mindst et bestyrelsesmedlem.

Kapitel 5 : Revision

Revision af foreningens regnskaber foretages af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Disse har til enhver tid uanmeldt adgang til foreningens samlede regnskabsmateriale. Revisorerne vælges for to år ad gangen. Ubegrænset genvalg kan finde sted.

Kapitel 6 : NeuroClusterets hjemmeside

Bestyrelsen har pligt til at opretholde en hjemmeside på internettet. Hjemmesiden skal indeholde de oplysninger, der skal foreligge ifølge vedtægterne. Hjemmesiden skal desuden indeholde øvrige oplysninger af relevans for NeuroClusterets aktiviteter.

Kapitel 7 : Ansøgninger og fordeling af bevillinger

 1. Bestyrelsen deponerer kopier af alle ansøgninger indgivet på vegne af NeuroClusteret. NeuroClusterets medlemmer har ret til på forlangende at få adgang til de ansøgninger, i hvilke de står opført som medansøgere.
 2. Ingen ansøgning kan udgå fra NeuroClusteret med mindre samtlige clustermedlemmer, der optræder i ansøgningen, har godkendt deres medvirken ved afgivelse af personlig underskrift eller ved en positiv tilkendegivelse via e-mail. Listerne over underskrifterne og de indsendte e-mails deponeres af bestyrelsen.
 3. Ved udformningen af en enhver ansøgning der udgår fra NeuroClusteret skal det sikres, at fordelingen af midlerne til ansøgerkredsen i tilfælde af bevilling er specificeret på forhånd i et detaljeret budget, der indgår som en del af ansøgningen. Er bevillingen mindre end det ansøgte beløb, reduceres andelen til ansøgerne forholdstalsmæssigt.
 4. På begæring af enhver af medansøgerne skal der i ansøgningen indføres en passus om, at ansøgningens indhold så vidt muligt holdes fortroligt af bevillingsmyndigheder og bedømmere.
 5. Medlemmerne af NeuroClusteret kan ikke forpligtes til at afgive oplysninger om deres ansøgningsaktiviter og må heller ikke pålægges begrænsninger i disse. Bestyrelsen kan dog henstille til, at medlemmer af NeuroClusteret oplyser bestyrelsen om ansøgninger til bevillingsgivende institutioner, hvortil NeuroClusteret også optræder som ansøger.

Kapitel 8 : Vedtægtsændringer og eksklusion

 1. Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke må afholdes i sommerferien (defineret som perioden 1. juni til 31. august).
 2. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at forslag til ændringer af vedtægterne fremlægges på NeuroClusterets hjemmeside og fremsendes skriftligt til clusterets medlemmer senest to uger før den ekstraordinære generalforsamling.
 3. Ved afstemninger vedrørende vedtægtsændringer kan stemmeret alene udøves ved personligt fremmøde. Beslutning om vedtægtsændring træffes ved 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.
 4. Forslag om eksklusion af et clustermedlem eller et bestyrelsesmedlem kan fremsættes af et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne og afgøres på en generalforsamling. Eksklusion kan kun finde sted hvis mindst 4/5 clusterets medlemmer er mødt frem til generalforsamlingen og har stemt for eksklusion.